Uzasadnij potrzebę przestrzegania zasad etycznych w życiu publicznym

Pobierz

Środki masowego przekazu.. Uczeń: 1) przedstawia funkcje i rodzaje środków masowego przekazu; wyjaśnia znaczenie środków masowego przekazu dla wolności słowa; uzasadnia potrzebę przestrzegania zasad etycznych w życiu publicznym; rozpoznaje przejawy ich łamania i podaje skutki takich działań.. Środki masowego przekazu.. Załóżmy jednak, że moralność to zbiór zasad i poglądów, które regulują życie jednostki w społeczeństwie, a etyka jest filozoficzną nauką, która się tą moralnością zajmuje.9.Udział obywateli w życiu publicznym Uczeń: 1)wskazuje cnoty obywatelskie (odpowiedzialność, troska o dobro wspólne, aktywność, .. uzasadnia potrzebę przestrzegania zasad etycznych w życiu publicznym; rozpoznaje przejawy ich łamania i podaje skutki takich działań.5) uzasadnia potrzebę przestrzegania zasad etycznych w życiu publicznym; rozpoznaje przejawy ich łamania i podaje skutki takich działań.. Uczeń przedstawia przykłady działania organizacji pozarządowych i społecznych (od lokalnych stowarzyszeń do związków zawodowych i partii politycznych) i uzasadnia ich .1) przedstawia główne podmioty życia publicznego (obywatele, zrzeszenia obywatelskie, media, politycy i partie, władza, instytucje publiczne, biznes itp.) i pokazuje, jak współdziałają i konkurują one ze sobą w życiu publicznym; 2) uzasadnia potrzebę przestrzegania zasad etycznych w życiu publicznym i podaje przykłady skutków ich .Uzasadnia potrzebę przestrzegania zasad etycznych w życiu publicznym i podaje przykłady skutków ich łamania - wiedza o społeczeństwie (5.2), Odbiera komunikaty pisane, mówione, w tym nadawane za pomocą środków audiowizualnych - rozróżnia informacje przekazane werbalnie oraz zawarte w dźwięku i obrazie - język polski (I.1.1),Uczeń uzasadnia potrzebę przestrzegania zasad etycznych w życiu publicznym; rozpoznaje przejawy ich łamania i podaje skutki takich działań..

Uzasadnij potrzebę przestrzegania zasad etycznych w życiu publicznym.

Podaj przykłady zachowań nieetycznych i wymień ich skutki.. Uzasadnij potrzebę przestrzegania zasad etycznych w życiu publicznym.. Uczeń przedstawia funkcje i rodzaje środków masowego przekazu; wyjaśnia znaczenie środków masowego przekazu dla wolności słowa.i konkurują one ze sobą w życiu publicznym; ) uzasadnia potrzebę przestrzegania zasad etycznych w życiu publicznym i podaje przykłady skutków ich łamania; ) przedstawia przykłady działania organizacji pozarządowych i społecznych (od lokalnych stowarzyszeń do związków zawodowych i partii politycznych) i uzasadnia ich znaczenie dla Informacje: Tekst: Urszula Dobrowolska Scenariusz: Monika Prus-Głaszczka Konsultacja merytoryczna: Wojciech Budzisz Konsultacja metodyczna: Małgorzata Bazan Licencja: Creative Commons Uznanie .Jednak w praktyce jest to dość trudne, gdyż nie są to zjawiska czysto przedmiotowe, które można opisać idealnie pasującymi słowami.. Środki masowego przekazu.. Zdający: 1) przedstawia funkcje i rodzaje środków masowego przekazu; wyjaśnia znaczenie środków masowego przekazu dla wolności słowa;2) uzasadnia potrzebę przestrzegania zasad etycznych w życiu publicznym i podaje przykłady skutków ich łamania; 3) przedstawia przykłady działania organizacji pozarządowych i społecznych (od5) uzasadnia potrzebę przestrzegania zasad etycznych w życiu publicznym; rozpoznaje przejawy ich łamania i podaje skutki takich działań..

Podaj przejawy łamania zasad etycznych i jakie są skutki.

Uczeń przedstawia funkcje i rodzaje środków masowego przekazu; wyjaśnia znaczenie środków masowego przekazu dla wolności słowa.5.. Uczeń: przedstawia funkcje i rodzaje środków masowego przekazu; wyjaśnia znaczenie środków masowego przekazu dla wolności słowa;Uczeń uzasadnia potrzebę przestrzegania zasad etycznych w życiu publicznym; rozpoznaje przejawy ich łamania i podaje skutki takich działań.. Uczeń: 1. przedstawia funkcje i rodzaje środków masowego przekazu; wyjaśnia znaczenie środków masowego przekazu dla wolności słowa;Uczeń uzasadnia potrzebę przestrzegania zasad etycznych w życiu publicznym i podaje przy kłady skutków ich łamania 5.3 Udział obywateli w życiu publicznym.. Środki masowego przekazu..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt