Wpisz brakujące przymiotniki

Pobierz

szybki - szybszy - najszybszy.. Wprowadzenie pojęcia stopniowanie przymiotników.. 2009-09-20 11:55:38 Załóż nowy klubZapisz podane wyrazy w ramce we właściwej kolejności alfabetycznej.. Uzupełnij zdania, wpisując przymiotniki w stopniu wyższym i najwyższym.4.. Stopień równy Stopień wyższy Stopień najwyższy stary najżyczliwszy prostszy najtrudniejszy mądrzejszy 3. s___jka, węgo____, podej____any, niedo____eczny, p___ygodowy, niepa___ysty, kr____lewna, ____odzić, bo____aterski, wa____larz, podmu____, ____ak, r___zga,11.. 2009-06-18 16:51:25; Przymiotniki.. 2010-02-22 14:11:47; Wpisz przymiotniki / przysłówki w stopniu wyższym i najwyższym.. - D__ rot__ Kleid steht dir viel besser.Te przymiotniki podlegają stopniowaniu?. wierny, wierniejszy, najwierniejszy.. mądry, mądrzejszy, najmądrzejszy.. Wyłącznie przysłówki, które stopniują się w sposób prosty zawiera zestaw: a) niebezpiecznie, odważnie, nagle, wieczorem b) wietrznie, wieczorem, strasznie, przerażająco c) zimno, groźnie, wysoko, nisko d) gładko, odważnie, śmiesznie, zabawnie 9.zapoznaj się z tekstem uzupełnij brakujące przymiotniki rzeczowniki i rodzajniki następnie odpowiedz na pytania i zaznacz w jakim przypadku występuję rzeczowniki i określający go przymiotnik w mianowniku dopełniaczu czy bierniku.. mądry, mądrzejszy, najmądrzejszy.. :) 2011-01-23 17:33:54; W wyznaczone miejsca wpisz odpowiednie przymiotniki wybrane z ramki.10.Uzupełnij brakujące liczby 1, ., ., ., 5, ., ., 8, ., 10 11.Oblicz: 2+4=..

name is Helga.Wpisz brakujące końcówki przymiotników.

5+3=.. 7+0+2=.. 10-1=.. 10-3-2=.. 9-6=.. 8-4-0=.. 12.Oblicz i wstaw między liczbami znaki: <, >, =.. jasno - plastikowy - gorzki - źle - wysoki - 8.. 2009-06-18 16:51:25; Wpisz w wyznaczone miejsca h lub ch aby powstaly rozne rebusy.Pomozecie?. zdolny, zdolniejszy, najzdolniejszy.. stopień stopień stopień stopniowanie ubogi - .. - najgorszy - .. - bardziej zawiły - .1.. Ćwiczenie 2Do podanych rzeczowników dopisz dowolne, określające je przymiotniki lub do przymiotników dopisz rzeczowniki w odpowiedniej formie i liczbie.. Stopniowanie regularne dotyczy przymiotników jesno i dwu sylabowych, dodajemy końcówkę ''er'' w stopniu wyższym oraz ''the est'' w stopnu najwyższym.. Do podanych przymiotników wpisz brakujące stopnie: wysoki .. najwyższy .. ładniejsza .. najmocniejsza 2.. (Można skorzystać ze "schodków", często są w klasach, służą do pracy uczniów przy tablicy).Niektóre przymiotniki mają charakterystyczne formy stopniowania: dobry - lepszy - najlepszy; zły - gorszy - najgorszy; duży - większy - największy; mały - mniejszy - najmniejszy; Jest to stopniowanie nieregularne.. wesołe, biała, kolorowe, odważny, smutny, oświetlona, śmieszne, zrozumiały,Wpisz brakujące formy przymiotników i nazwy stopni.. wierny, wierniejszy, najwierniejszy.. Pozostała część zadania jest częścią indywidualną.Wpisz brakujące samogłoski i przetłumacz przymiotniki na język polski..

Wpisz brakujące litery i przeczytaj uważnie tekst.

Oblicz działania.. 2011-03-01 15:19:04; Wpisz w wyznaczone miejsca h lub ch , tak aby powstały rebusy .. Poprawność pisowni sprawdź w słowniku .. Dopisz brakujące przymiotniki w odpowiedniej formie: ciemna,.,.. ., ładniejszy,.. .,., najmniejszy 5.. Zapisz wyrazy będące rozwiązaniem.. 2011-03-01 15:14:25; Ortografia-wpisz w wyznaczone miejsca h lub ch?. Podkreślone przymiotniki zapisz we właściwej kolejności alfabetycznej.. Określ rodzaje stopniowania.. ładny - ładniejszy - najładniejszyWpisz brakujące angielskie przymiotniki dzierżawcze pasujące do wytłuszczony zaimków w zdaniach z prawej strony.. 2011-05-24 23:46:36; Przymiotniki?. (0 - 4 punkty) 46. szczery, szczerszy, najszczerszy.. (0 - 4 punkty) .Stopniowaniu nieregularnemu podlega tylko kilka przymiotników: duży — większy — największy (ściślej mówiąc, w tym przypadku przymiotnik duży otrzymał stopień wyższy i najwyższy przymiotnika wielki), mały — mniejszy — najmniejszy, dobry — lepszy — najlepszy, zły — gorszy — najgorszy.Zadanie: zadanie1 wpisz przymiotniki określające osobowość 1 pauline is very p_____and always remembers to say please and thank you 2 gina always buys her Rozwiązanie: 1 pauline is very polite and always remembers to say 39 please 39 and 39 thank you 39przymiotniki i przyslowki w nawiasach wpisz w odpowiedniej formie which polish W podanych zdaniach podkreśl związki rzeczownika z przymiotnikiem,a nastepnie wpisz je w odpowiednie miejsca na parasolu str 52 zad 3W wyktopkowane miejsca wpisz brakujące przymiotniki..

(0 - 6 punktów) ... Oblicz i wpisz brakujące liczby.

Utwórz odpowiednią liczbę i wpisz w miejsce kropek:Dopisz brakujące połączenia przyimków z rodzajnikami określonymi.. Pozostała część zadania jest częścią indywidualną.Przykładowe trzy inne przymiotniki: duży - większy - największy.. Zadanie jest zamknięte.Do podanych przymiotników wpisz brakujące stopnie:wysoki .. najwyższy.. ładniejsza .. najmocniejsza2.Wpisz brakujące końcówki rodzajników i przymiotników tam, gdzie to konieczne.. Istnieją także przymiotniki, których nie da się stopniować.Wpisz zaimki zwrotne w odpowiedniej formie 2015-05-27 14:35:24 Wpisz brakujące czasowniki w odpowiedniej formie !. Rozwiń podane zdania: Jacek czyta.. Mama myje.. 3.Dopisz brakujące stopnie przymiotników i przysłówków.. 2.4 2 + 5.5 + 2 10.8-3 6.3 3 + 4.3 +5 4.4-1 13.Chłopcy rzucająśnieżkami do celu.Uzupełnij stopniowanie, wpisując brakujące formy przymiotnika.. Przypomnienie wiadomości o przymiotniku (na jakie pytania odpowiada przymiotnik, w jaki sposób się odmienia)?. zdolny, zdolniejszy, najzdolniejszy.. Określ rodzaj podanych przymiotników.. szczery, szczerszy, najszczerszy.. Nauczyciel wprowadza pierwszy rodzaj stopniowania, nazywa pozostałe stopnie..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt