Wypisz dwa skutki kolonializmu

Pobierz

Intensywna eksploatacja surowców naturalnych na terenach zajętych przez mocarstwa.. W czasach kolonializmu rozpoczęto pogłębione badania naukowe nad zwyczajami innych kultur, co stanowiło początek nowoczesnej etnologii i antropologii.. Niektóre były pozytywne, niektóre niestety negatywne dla ludności pozostawionej samej sobie.. Krzyżowcy ze zmiennym szczęściem toczyli boje w Ziemi Świętej.. Początkowo odnosili sukcesy, ale ostatecznie nie udało im na trwałe zachować Świętego Miasta.. Kolonie postrzegano też jako źródło .Problemy Afryki.. - - - B. Wyjaśnij, w jaki sposób przeciwnicy imperializmu starali się wpływać na poprawę sytuacji ludności skolonizowanej.. Następowała wielka eksploatacja zasobów kolonii.. Poza opisanym wcześniej problemem głodu, warto wymienić jeszcze niekończące się konflikty zbrojne, terroryzm, piractwo, wszechobecną biedę, epidemie chorób, nadmierny przyrost naturalny, a w przeszłości poważnym problemem był także apartheid.50) Co to jest ekspansja?. Przyczyny wypraw krzyżowych Jerozolima, główny cel wypraw .. Powstanie nowych, morskich szlaków handlowych.. Na przykład Putnam (R.H.. Afryka na tle innych kontynentów, jest pogrążona w licznych problemach.. 51) Czym była metropolia dla kolonii?. Putnam z R Leonardim i R Y Nanettim, 1994, Making Democracy Work) zasugerował, że podbój południowych Włoch przez Normanów spowodował brak "kapitału społecznego" w regionie i niedostatek życia stowarzyszeniowego.A..

55) Wymień 2 pozytywne skutki kolonializmu.

B. Rozwój niewolnictwa.. 54) Które państwo azjatyckie oparło się kolonizacji?. 53) Do kogo należały Kanada, Australia, Indie w XIX wieku?. Do skutków rozpadu systemu kolonialnego można zaliczyć m.in.: odpływ białej ludności, który pozbawiał nowo powstałe państwa wykwalifikowanej kadry,Kolonializm nie tylko pozostawił w Afryce niezatarty ślad, ale wręcz nadał jej dzisiejszą formę, narzucił kulturę i administrację europejską, przyczynił się do rozwoju infrastruktury, oświaty, systemu ochrony zdrowia itd.. -napływ do Europy złota i srebra.. Podaj dwa przykłady i odnieś się do konkretnych wydarzeń.. -upadek państw i cywilizacji indiańskich.. Skutki negatywne: -powstanie kolonii.. Rewolucja przemysłowa nadała prowadzonej od dawna europejskiej ekspansji kolonialnej nowe oblicze.. -Rozwój handlu.. Co to jest abolicjonizm?, Od kogo USA odkupiły Alaskę?, Jaki rodzaj gospodarki dominował na północy USA?, Jaki rodzaj gospodarki dominował na południu USA?, Jakie prawa ma niewolnik?, Co to jest plantacja?, W jakich latach toczyła się .Wyprawy krzyżowe to okres 200 lat walk chrześcijan z muzułmanami o panowanie w Jerozolimie.. -odkrycie nowych lądów.. W początkach XIX wieku w wyniku kolonizacji, mocarstwa Europejskie zdobyły w świecie dominującą pozycję.. Ożywienie handlu artykułami zamorskimi.Dekolonizacja przyniosła także liczne skutki dla państw-metropolii: Upadek znaczenia politycznego dawnych mocarstw kolonialnych; Zmniejszenie tempa wzrostu gospodarczego na skutek utraty tanich rynków zbytu i źródła tanich surowców; Niekiedy zachowanie dobrych relacji handlowych i stały dostęp do rzadkich zasobów i towarówWynika to z jego historii, szczególnie kolonializmu, który w dużej mierze doprowadził do współczesnej biedy, konfliktów etnicznych, religijnych itp..

Pozytywne i negatywne skutki kolonializmu.

Szybki rozwój gospodarczy Europy zmuszał Europejczyków do szukania nowych rynków zbytu i możliwości inwestowania kapitału.. źródło: sciaga.plSkutki ekspansji kolonialnej: zanik kultur i lokalnych tradycji; wyniszczenie grup ludności, które przeciwne były kolonizacji; zniszczenie środowiska; rabunkowa eksploatacja zasobów naturalnych; rozpowszechnienie systemu edukacyjnego; rozwój gospodarczy - dostęp mieszkańców kolonii do osiągnięć cywilizacyjnych w EuropieNegatywne skutki kolonializmu: Na terenach Afryki, Indii oraz Chin wybuchały liczne bunty przeciwko panującym Europejczykom: powstanie sipajów, wojny.. -Nowe rynki zbytu.. Krwawe walki plemienne o władzę, a także o tereny przygraniczne nowo powstałych krajów.w wielu wypadkach skutkuje toklęskągłoduuderzającąw najbiedniejsze krajeświata; niestabilnośćpolityczna,słaba władza,niekontrolującesytuacjiwewnętrznej rządyoraz konflikty zbrojne i terroryzm, utrudnia to znacznierozwój państwa,uszczuplawpływydobudżetu państwaatakżeodstraszainwestorów zagranicznych orazturystówz bogatychpaństw.Europa u szczytu potęgi.. 52) Jakie państwo było największym mocarstwem kolonialnym?. Zmieniały się zarówno mechanizmy ekspansji jak i role, jakie zamorskie posiadłości odgrywały w życiu metropolii a także układ zależności, jakie łączyły je z metropolią.To, że kolonializm w okresie wczesnonowożytnym i nowożytnym miał zróżnicowane skutki, uwiarygadnia wiele innych dowodów..

...Pozytywne skutki: -zmiana dróg handlowych.

Sytuacja ta musiała prowadzić do konfliktów.9/12/20 klasa 7 Europa i świat po Wiośnie Ludów - powtórka przed sprawdzianem - Losowe karty.. Wzrost znaczenia Hiszpanii i Portugalii, rozwój nowych miast portowych np.: Antwerpii, Amsterdamu.. profile.Pozytywne skutki kolonializmu: Europejczycy poznawali nowe ludy oraz kultury.. -Miejsce do uprawy rolnictwa.Pozytywne i negatywne skutki polityki kolonialnej (z perspektywy obu stron) Skutki dla krajów kolonialnych: - wzrost znaczenia państw kolonialnych (budowa "drugich imperiów kolonialnych" przez Wielką Brytanię i Francję, dołączenie Niemiec do grona mocarstw) - włączenie do kultury europejskiej elementów kolonialnychWyróżnia się 2 stadia kolonializmu (wg Frankla): - fizyczne zdobycie terytorium, podporządkowanie ludności i złamanie jej oporu.. -rozwój niewolnictwa.KOLONIALIZM- określenie nowożytnej ekspansji imperialistycznej drogą zaboru, podboju i uzależnienia terytoriów zamorskich przez państwa głównie europejskie.. Jego dziedzictwo jest niezwykle złożone i trudne do oceny, gdyż posiada aspekty tak pozytywne, jak i negatywne.Zważywszy, że narody całego świata proklamowały w Karcie Narodów Zjednoczonych stanowczą wolę ponownego potwierdzenia swej wiary w podstawowe prawa człowieka, w godność i wartość jednostki, w równouprawnienie mężczyzn i kobiet oraz w równość praw narodów wielkich i małych, a także w postęp społeczny i polepszenie bytu w warunkach większej wolności, świadome konieczności stworzenia warunków umożliwiających stabilizację i dobrobyt oraz pokojowe i przyjazne .Rozwój kolonializmu spowodował konflikty pomiędzy państwami o strefy wpływów i zysków na koloniach..

- - 3.3 Zaznacz punkty, w których wymieniono skutki kolonializmu.

Opisz zjawiska charakterystyczne dla polityki imperialnej, które piętnowali krytycy kolonializmu.. Jednak na początku wieku XX nie było już właściwie terenów nieskolonizowanych.. Sztucznie poprowadzone przez kolonialistów granice doprowadziły do wymieszania się plemion o odmiennej historii, kulturze i religii.Kolonializm Europejski w pierwszej połowie XIX w. Terytorialna ekspansja państw europejskich poza granice Europy nabrała w XIX wieku nowego charakteru.. -rozwój nowych upraw w Europie.. Zwiększenie się liczby suwerennych państw.. - narzucenie praw i instytucji przez zdobywcę podbitemu państwu.SKUTKI NEGATYWNE: 1) Wojna opiumowa Wielkiej Brytanii z Chinami 2) Bunty niewolników kolonii byly skazane na niepowodzenie ze wzgledu na przewage techniczna Europejczyków 3) Powstanie Mahdiego w Sudanie, w wyniku którego zginelo ponad 20000 powstanców 4) Uzaleznienie chinskiej gospodarki od panstw Europejskich, Stanów Zjednoczonych i JaponiiSkutki rozpadu systemu kolonialnego Dekolonizacja pociągnęła za sobą szereg konsekwencji.. Zobacz odpowiedź.. Pozaeuropejskie ludy stykały się z najnowszymi osiągnięciami w dziedzinie techniki i medycynySkutki kolonializmu: - rasizm, - nienawiść ludności mieszkającej na terenach skolonizowanych do Europejczyków, Europejczycy uważali, że biały człowiek powinien władać ludźmi o innym kolorze skóry..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt